တိုုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၃၀ – ၇ – ၂၀၁၇။