မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ၇၀ ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာ္ခ်က္

70th Mon Revolution Day 2017(Burmese Version) 01 70th Mon Revolution Day 2017(Burmese Version) 02