ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA အဖြဲ႕၏ ၆ လပတ္အစည္းအေ၀း ထုုတ္ျပန္ခ်က္

PSLF TNLA St on CC Mid Year Meeting 2017(1)