တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST အစည္းအေ၀း ကိုု NCA အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ကိုုယ္စားလွယ္ ၂၅ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ေနသည့္ အစည္းအေ၀းကိုု ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုုတ္လ ၉  ရက္မွ ၁၀ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပေနသည္။