၆၉  ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား ခုုခံေတာ္လွန္ေရးေန႕

20707638_1438416166193408_319723619_n