၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္နီ တပ္မေတာ္ေန႕ သိုု႕ေပးပိုု႕ေသာ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုုးတက္ေရး ပါတီ KNPP ၏ သ၀ဏ္လႊာ

KNPP-letter-Army-day-01