တိုုင္းရင္းသား ဘာသာ အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂၀ – ၈ – ၂၀၁၇ ။