စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုုင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာ ပ႗ိညာဥ္စာခ်ဴပ္ အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲကိုု ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႕ ယေန႕ နံနက္ ၉  နာရီမနွစ၍ Holiday Inn Hotel တြင္ ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပေနသည္။