လူ႕အခြင့္အေရးကိုု ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ( အပိုုင္း ၄၅ )