ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္