FPNCC ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ သီးျခားကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ေပးရန္ ေတာင္းဆို

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

အစိုုးရ အေနျဖင့္ ကိုုယ္စားလွယ္ သတ္မွတ္ေပးၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္သြားမည္ဆိုုသည့္ ႏိုုင္ငံေတာ္ အတိုုင္ပင္ခံ၏ (၂၁) ရာစု ပင္လံုု အစည္းအေ၀း က်င္းပစဥ္ ေျပာဆိုုခ်က္ကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC) မွ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ယင္းသိုု႔ ဖြဲ႔စည္းလိုုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ FPNCC အား ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားကို တိုက္ရိုက္ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

၎ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ျပည္ သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံမွ ပိုမိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ဟု ပါရွိသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ၿပီး FPNCC အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းကာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ ဌာန္းခြင့္ကို အျပည့္အ၀အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ တံခါးအား အစဥ္အျမဲဖြင့္ထားပါေၾကာင္း FPNCC ကဆိုသည္။

ယခုက်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀း၌ FPNCC ၏ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိ ႏႈိင္းရာတြင္ FPNCC အမည္ျဖင့္သာ တစုတစည္းတည္း ေဆြးေႏြးသြားရန္ မူ၀ါဒမ်ားအား  ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ထို႔အျပင္ (၂၁) ရာစုပင္လံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ FPNCC ၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ မူ၀ါဒကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ရန္ (၂၁) ရာစုပင္လံု၊ တတိယအစည္း အေ၀းသို႔  FPNCC အား တရား၀င္ဖိတ္ၾကားလာပါက ပါ၀င္တက္ေရာက္သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအစည္းအေ၀းက မ်က္ေမွာက္ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးကိစၥ၊ (၂၁) ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀းကိစၥ၊ အစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရးမူကိစၥ၊ FPNCC  အေနျဖင့္ ဘ၀တူ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကိစၥ၊ FPNCC ၏ ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ဌာနႏွင့္ရံုးဖြဲ႕ စည္း တာ၀န္ေပးအပ္မႈ ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအေပၚ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ ေရး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ၏ ပထမအႀကိမ္ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ပန္ခမ္း (ပန္ဆန္း) ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ FPNCC ၏ အစည္းအေ၀းသို႔ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ ေရးအဖြဲ႔ (KIO)၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ULA)၊ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF)၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တေသာ အမ်ိဳးသားပါတီ(MNTJP)၊  ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလံုးေရးေကာ္မတီ ( PSC )၊ “၀” ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးပါတီ ( UWSP ) မွကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၂၈) ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။