တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ူပ္ NCA အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕၏ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ကိုုယ္စားလွယ္ ၇၀ ေက်ာ္သည္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တူညီသည့္ဦးတည္ခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ႏိုုင္ေရးအတြက္ ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ KHUMPHUCOME HOTEL တြင္ ယေန႕ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႕မွစ၍ ေလးရက္ၾကာ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ က်င္းပေနသည္။