ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္ဆံုးေန႕အစီအစဥ္ျဖင့္ က်င္းပေနေသာ NCA အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕၏ မဟာဗ်ဴဟာ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္

ယေန႕အစည္းအေ၀းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို မဟာဗ်ဴဟာအရ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခ်မွတ္သြားၾကမည္ဟု သိရသည္။