ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္ ေတြ႕ဆံုမည္ဟု ထုတ္ျပန္

NPT Trip StatementBur