တိုုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၀ – ၉ – ၂၀၁၇။