တိုုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၇ – ၉ – ၂၀၁၇။