တိုုင္းရင္းသား ဘာသာ အစီအစဥ္ ( ျမန္မာ ဘာသာ) ၂၄ – ၉ – ၂၀၁၇။