လူ႕အခြင့္အေရးကိုု ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (အပိုုင္း ၅၀)