တိုုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁ – ၁၀ – ၂၀၁၇။