ငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား ရပ္ရန္လို

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းႏိုုင္ရန္ တိုုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ အေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္  ျမန္မာ့သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕ (BEWG) က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

“သယံဇာတကိစၥက တစ္ႏုိင္ငံလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အႀကီးစားသယံဇာတ ထုတ္ယူမႈေတြ ကို ရပ္တန္႔ုဖို႔လိုတယ္ေပါ့။ အႀကီးစားလို႔ေျပာတဲ့ထဲမွာ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတာေတြ၊ ေနာက္ၿပီး ႀကီးႀကီး မားမားေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္တာေတြ ေနာက္ၿပီး လူထုေတြက အက်ိဳးခံစားမႈမရွိပဲ နစ္နာေနတဲ့ ဟာေတြ ေနာက္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈက ဗဟိုကပဲ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥေတြ အဲ့ဒါေတြကို ရပ္ဖုိ႔လိုေနတယ္ေပါ့၊” ဟု တိုင္းရင္းသား အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ (BEWG) အဖြဲ႕ ဝင္ျဖစ္သည့္ ပအို႔၀္လူငယ္အစည္းအရံုး မွ ခြန္ဦးက ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ BEWG ၏ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မူ၀ါဒ အၾကံျပဳ စာတမ္း ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ကာလတြင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားအတြင္းသို႔ သဘာ၀ သယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အႀကီး စား စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေစျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ လိုသည္ဟု (BEWG) အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည့္ ပအို႔၀္လူငယ္ အစည္းအရံုးမွ ခြန္ဦးက ဆက္ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၎စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား လည္း ျပဳလုပ္လာသည္ဟု BEWG ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡႀကီးကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားရွိ ေျမယာ၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ သစ္ေတာ၊ တြင္းထြက္ သယံဇာတ၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ စသည္တို႔ကို ေလ့လာကာ ေရရွည္တည္တံ့မႈကို ေရွးရႈေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ လမ္းျပေျမပံုကိုလည္း သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မူ၀ါဒ အၾကံျပဳ စာတမ္းတြက္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္ (KDNG) မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ကိုစဂ်ိက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔က ဒီအခ်က္ျပမီးအေနနဲ႔ဆုိရင္ ဖက္ဒရယ္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုတဲ့ ျပႆနာေျဖရွင္း ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လမ္းျပေျမပံုအခ်က္သံုးခ်က္လုပ္ထားတာ။ အနီေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ေပါ့ေနာ္၊ မီးပိြဳင့္ ပံုစံနဲ႔လုပ္ထားတာ။ ပထမ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို ရပ္ဆိုင္းရမယ္၊ ဒါက အနီေရာင္၊ ေနာက္အဝါေရာင္က အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလျဖစ္တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ဟာ မူေဘာင္ညွိႏိႈင္းထားတာ အၿပီးအစီးေရးဆြဲရမယ္။ အ့ဲဒါၿပီးရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးတဲ့ဘက္ကို ေရာက္လာမယ္ ဒါအားလံုး က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕မက္ကနစ္ဇင္ေတြ ယႏၱယားေတြ လုပ္သင့္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြ မူေဘာင္ေတြေရးဆြဲၿပီးရင္ အစိမ္းေရာင္အဆင့္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပါ့ အဲ့ဒီအဆင့္မွ ဒီစီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္ဆိုတာ အဓိကအားျဖင့္ အဲ့ဒီလမ္းျပေျမပံုေပါ့ ဖက္ဒရယ္ သဘာဝသယံ ဇာတ စီမံခန္႔ခြဲေရး လမ္းျပေျမပံုကို က်ေနာ္တို႔ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္တယ္”

၎တို႔အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ပအို႔ဝ္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသ)ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္ ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို သုေတသနျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (ေကအုိင္အို) ႏွင့္ ျမန္မာ့အစိုးရတို႔အၾကား ၁၇ ႏွစ္ၾကာသည္အထိ အပစ္ရပ္ထားႏိုင္ ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ျခင္းသည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို အလြန္အကြ်ံ ထုတ္ယူသံုးစြဲ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု BEWG ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ကလည္း BEWG က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ အပစ္ရပ္ထားသည့္ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀ေသာ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ အလြန္အကြ်ံ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ား၊ အထူသျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ တြင္းထြက္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး – စီးပြားေရးက႑တို႔တြင္ ရွိေနသည္ဟု ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းသို႔ အေကာင္အထည္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ၎တို႔၏ လက္ နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားျဖင့္ လံုျခံဳေရး ခ်ထားေပးေသာ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ အေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အုပ္စိုးလႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို ႀကီးထြားေစသည္ဟု BEWG ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္ကို က်င့္သံုးမႈ မျပဳႏိုင္ေသးသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ အေျချပဳ စီမံကိန္း မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္လိုသည္ဟု BEWG က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕ (BEWG)တြင္ ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္ (KDNG)၊ ပအို႔ဝ္လူငယ္အစည္းအရံုး၊ ေက်းလက္ေဒသအထူး အေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္လူထုစြမ္းအား ျမွင့္တင္ေရးေပါင္းကူး အဖြဲ႕၊ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ရခုိင္ ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ စသည့္ တိုင္းရင္း သား အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။