ျပည္နယ္ အစုုိးရႏွင့္ ကုမၺဏီမ်ား လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ကရင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေ၀ဖန္

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

ကရင္ျပည္နယ္ စြမ္းအင္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ အစိုုးရသည္ အေျခခံ ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္ျခင္း၊ ကုမၺဏီမ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ မရွိျခင္းနွင့္ ေဒသခံမ်ား လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိမႈ မရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနေၾကာင္း “အစိမ္းေရာင္ အနာဂတ္မ်ာအား မီးေလာင္တိုုက္သြင္းျခင္း” ဟူေသာ အစီရင္ခံစာကို ကရင္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထုုတ္ျပန္လိုုက္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြး စက္ရံုစီမံကိန္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး အျပင္ လူေနမႈဘ၀မ်ားပါ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးေစႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ေဒသခံမ်ားကို အႏိုင္မက်င့္ရန္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အ စည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

“အဓိက က်ေနာ္တုိ႔ ေတာင္းဆိုတာက ဒီဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို က်ေနာ္တို႔ ေလးစား လိုက္နာဖို႔ ၿပီးေတာ့မွ ဥပေဒကို အစိုးရအေနနဲ႔ လိုက္နာဖို႔ ၿပီးေတာ့မွ ဥပေဒကို အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ ေဒသခံေတြကို အႏိုင္မက်င့္ဖို႔ အဲကေန တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မလုပ္ဖို႔ ၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာက္မီးေသြး ဆိုတာ ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာျဖစ္တယ္။ အစိမ္းေရာင္ က်ေနာ္တုိ႔ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္လို႔ ရတယ္ေပါ့ေနာ။ တကယ္ေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးက ကာဗြန္ဒိုင္အာက္ဆိုဒ္က အမ်ားႀကီးထြက္တယ္။ အဲဒီအစား အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္ အစိမ္း ေရာင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ေစခ်င္တယ္ခင္ဗ်ား။ အဲဒီဟာ ေတာင္းဆိုတာပါခင္ဗ်ာ” ဟု ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ခံ ေစာသာဘိုးက ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel ၌ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ မ်ား ပါ၀င္သည့္ အစိမ္းေရာင္ အနာဂတ္မ်ားအား မီးေလာင္တုိက္သြင္းျခင္း ဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာမိတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဇယား (၁) အရ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လွွ်ပ္စစ္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၈) အရ  အႀကီးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကို  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိၿပီး မီဂါဝပ္ ၃၀ အထိသာ ျပည္နယ္အစိုးရမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု  ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ယခုအခါ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၂၈၀ မီဂါဝပ္ရွိေသာ  ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံ စီမံကိန္းႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍  ျပည္နယ္အစိုးရမွ TTCL ကုမၸဏီ ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ ေရးထိုးျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု ပါရွိသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ေဘာင္ေက်ာ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္ ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ဆန္ဆန္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ကုမၼဏီမ်ားအေနုျဖင့္လည္း တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ ရွိမည္ဆိုပါက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား ခ်ျပသင့္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔မ်ားက ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ၀တ္ႀကီးေက်းရြာအုပ္စု သုံးအိမ္ေက်းရြာတြင္ တိုယိုထိုင္းကုမၼဏီ (TTCL) ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အစုိးရတို႔အၾကား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဆန္းစစ္မႈ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ (MOU) ကို ေရးထိုးထားၿပီး ထို႔သို႔လက္မွတ္ ေရးထိုးထားျခင္းကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ အသိေပးျခင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္းလည္းမရွိဟု သိရသည္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္ အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီး ပမာဏ မည္မွ် ရရွိမည္ကို ေဒသခံမ်ား မသိရွိရေပ။

“ဆိုးက်ိဳးကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဘန္းေခ်ာင္းထား၀ယ္ကို သြာၿပီးေတာ့ ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ေဒသခံေတြအမ်ားႀကီးပဲ သူတို႔ ခႏၶာကိုယ္ေတြ ယားယံေနတယ္။ အနာေတြေပါက္တာေတြ ေတြ႔ရတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးေၾကာင့္ ၿပီးေတာ့ အဲမွာရွိတဲ့ ေဒသခံေတြ သူတို႔စမ္းေခ်ာင္းက အရင္က ငါးေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္ အခုမရွိေတာ့ဘူး။ ငါးေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတာတို႔ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အခုဆို သံလြင္ျမစ္ေဘးမွာ လုပ္မွာကိုး သံလြင္ျမစ္ေဘးမွာ လုပ္မွာဆို ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ရွိတဲ့လူေတြရဲ႕ စာ၀တ္ေနေရးေတြ အကုန္လံုးထိခိုက္မယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေသာက္ သံုးေရေတြ မရေတာ့ဘူး။ အဲဒီျပႆနာေတြ ရွိတယ္ေပါ့။ သံလြင္ျမစ္မွာရွိတဲ့ ငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြ ပ်က္ဆီးမယ္” ဟု ေစာသာဘိုးက ေျပာသည္။

သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းတေလ်ွာက္ရွိ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံမ်ား  အေနျဖင့္ ထိခိုက္မႈ ဆံုးရံႈးမႈကို ပိုမိုခံစားရမည္ျဖစ္သည္“ၿပီးေတာ့မွ ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ က်ေနာ္တို႔က လူ ၂ သန္း ေလာက္ေနတာကိုး မြန္ေရာ ကရင္ေရာ အဲဒီမွာ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြရွိတယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္ ဖားအံ အဲဒီ ၿမိဳ႕ေတြ အကုန္လံုးမွာရွိတဲ့ဟာေတြ အကုန္လံုးက ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုးရႈံးမႈေတြရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးတဲ့ စက္ရံုေတြ ဆိုတာ ကမၻာမွာ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကို အမ်ားဆံုးျဖစ္ေစတာ” ဟု ေစာသာဘိုးက ဆက္ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၂၈၀ မီဂါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံု စီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္းမွစ၍ လေပါင္း ၃၀ အတြင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ အတြင္း စီမံကိန္း  အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွာ Italian-Thai Development မွ ၅၁ %, Japanese Company Toyo Engineering Corporation မွ ၄၉ % ရရွိမည္ျဖစ္ သည္ဟု အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ထည္သြင္းပါရွိသည္။

Italian-Thai Development ႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၺဏီ ျဖစ္ေသာ Toyo Engineering Corporation တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး တိုယိုထိုင္းကုမၼဏီအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံ ပမာဏျဖင့္ အႀကီးစား ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံု တည္ေဆာက္မည္ဟု သိရသည္။