လူ႕အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (အပိုင္း ၅၇)