တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အုုပ္စုုမ်ား ေတြ႔ဆံုု

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အုုပ္စုု ၃ ခုု ျဖစ္ေနေသာ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဒီဇင္ဘာ ၉  ရက္ေန႔က ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႔တြင္ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုုခဲ့ၾကသည္။

တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ုဳပ္ NCA လက္မွတ္ထိုုးထားသည့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔မ်ား၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးေရးအတြက္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ ညိႈႏိႈင္းေနသည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC နွင့္ NCA နည္းလမ္းျဖင့္မဟုုတ္ပဲ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု ရယူမည္ဟု ေၾကညာထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ညိႈႏိႈင္းေရး ကာ္မတီ FPNCC တိုု႔မွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႔ ေတြ႔ဆံုုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုုသည့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္ေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ေတြ႔တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဘာေတြေဆြးေႏြးတာကေတာ့ အေသအခ်ာ မသိရဘူးေပါ့။ သူတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေၾကာင္းေဆြးေႏြးတယ္လို႔ပဲ ၾကားရပါတယ္။”

အျခားခိုုင္လံုုေသာ သတင္းတစ္ရပ္အရ ယင္းေတြ႔ဆံုေႏြးေဆြးပြဲသို႔ UNFC က ႏိုင္ဟံသာ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အပစ္ရပ္ထားသည့္  EAOs မ်ားဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြတ္စစ္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ FPNCC က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ တို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေနာက္ဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေန၊ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စုႀကီး ၃ ခု၏ ယခုေတြ႔ဆံုမႈသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္သည္။