တအာင္း(ပေလာင္) လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF မွ PSLF ႏွင့္ RCSS ေတြ႔ဆံုမႈမျဖစ္ေျမာက္ေသးသည့္အေပၚ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္