တိုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၇ – ၁၂ – ၂၀၁၇။