ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္နီျပည္သူလူထုသို႔ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအား အသိေပးရွင္းလင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္

01 02 03 04 05