တိုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ (ျမန္မာဘာသာ) ၂၄ – ၁၂ – ၂၀၁၇။