တိုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၃၁ – ၁၂ – ၂၀၁၇။