ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ကိစၥ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ( ဓါတ္ပံု)