သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) သွ်မ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြႏဲွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္