တိုင္းရင္းသား ဘာသာ အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၇ – ၁ – ၂၀၁၈။