ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP/SSA ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္ ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ မ်က္ႏွာစံုညီ ၂၀၁၇ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္ ေၾက ညာခ်က္

SSPP Statement 2018 01 SSPP Statement 2018 02