လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ( အပိုင္း ၆၅ )

ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြျဖစ္တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြနဲ႔ အဲ့ဒီတိုက္ပြဲေတြရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနေတြကို ဆက္စပ္ၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။