ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS မွ ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္အမ်ိဳးသားေန႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

(၇ – ၂ – ၂၀၁၈ )

rcss-stm-on-71st-anniversary-of-shan-state-nationalaties-day-7feb2018-burmese ၀၁ rcss-stm-on-71st-anniversary-of-shan-state-nationalaties-day-7feb2018-burmese ၀၂