တိုင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၈ – ၂ – ၂၀၁၈။