ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း အဖြဲ႕၏ ဒုတိယအႀကိမ္ကြန္ကရက္ မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။

28238086_2095514684016101_612486466336482272_o 28238699_2095514674016102_4861513736870677946_o