တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအေပၚ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး LDU မွ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပေနစဥ္ ။ ၁၇- ၃ ၂၀၁၈။