ေလာေလာဆယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ဒီ ႏိုင္ငံေရး က႑မွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဖို႕ လံုၿခံဳေရး က႑မွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဖို႕ လူမွဳေရး စီးပြားေရး သဘာ၀ နဲ႕ ေျမယာထိန္းသိမ္းက႑မွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဖို႕က က်ေနာ္တုိ႕က ဒီ PPST ထဲ ပါၿပီးမွ ေဆြေႏြးသြားမွာလား မဟုတ္လည္း UPWC နဲ႕ ပါၿပီးမွ ေဆြးေႏြးသြားမွာလား ဒါလည္း က်ေနာ္တို႕ အခု ထက္ထိ နည္းနည္းေလး ခက္ခဲေနတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ . . . . . . . . . . . . .