လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းရံုး LDU ညီလာခံ စတင္ (ဓါတ္ပံု)

လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး LDU အဖြဲ႕၏ ညီလာခံ ကို ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ ၁၉ – ၃ – ၂၀၁၈ ရက္ေန႕တြင္ စတင္က်င္းပေနသည္။