လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္