လကုုန္မတိုုင္မီ စာရင္းမသြင္းေသာ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုုပ္သမားမ်ားအား အေရးယူမည္ (ရုပ္သံ)