တိုင္းရင္းသားဘာသာ အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂၅ – ၃ – ၂၀၁၈။