တိုင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၈ – ၄ – ၂၀၁၈ ။