တိုင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၅ – ၄ – ၂၀၁၈ ။