လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း (၇၀)

“အဲ့ေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္က ကိုင္ထားတဲ့ တရားဝင္မႈ Legality က ဘာလဲဆိုေတာ့ သူတို႔က တရားဝင္ တယ္။ က်န္တဲ့သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ ဘယ္တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုကမွ တရားမဝင္ဘူး။ ဆိုေတာ့ ဒီလိုခ်ဥ္းကပ္တယ္ေလ။ ဒီလိုခ်ဥ္းကပ္ခ်က္က ရာႏႈန္းျပည့္ မွားတယ္လို႔ ဆရာေျပာခ်င္တယ္။ ဒီခ်ဥ္းကပ္ခ်က္ကို ေျပာင္းဖို႔လိုတယ္။” ဦးေအာင္ထူး (ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ အကယ္ဒမီ) မိုင္ဂ်ာယန္