တိုင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂၂ – ၄ – ၂၀၁၈။