လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း (၇၁)

ဒီလိုစစ္မက္ ျဖစ္ပြားလာတာေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက ျပည္သူလူထုေတြဟာ စစ္ပြဲရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြ ထိခုိက္နစ္နာမႈေတြ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြ စစ္ေရးအရ အသံုးခ်ခံရမႈေတြ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ခ်ိဳးေဖာက္ခံ ရမႈေတြကို ၾကံဳခဲ့ၾကရတယ္လို႔ ေထာက္ျပသြားၾကပါတယ္။