ဆ႒မအႀကိမ္ တိုင္းရင္းမီဒီယာ ညီလာခံ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။