ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္။

“ဒီ IDPs ေတြက ရွစ္ႏွစ္ရွိသြားၿပီ။ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္မွာ IDPs ျဖစ္တဲ့ ကေလးက အခုဒီေန႔ ၁၈ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီ။ အဲ့ ၁၈ ႏွစ္ ကေလးက ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆုံးရံႈးသြားတယ္။ သူ႔ရဲ႕မူရင္းဇစ္ျမစ္ေပ်ာက္သြားၿပီ။ လူကဇစ္ျမစ္ သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ ဇာတိဇစ္ျမစ္ေပါ့ အဲ့ဒါေပ်ာက္တာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမ်ိဳးလကၡဏာနဲ႔ လူမ်ိဳးတိုးတက္ ႀကီးပြားေရးကို လံုးဝဖ်က္ဆီးလို္က္တဲ့ အေနအထားပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုကို စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးတယ္လို႔ ဒီစစ္ပြဲကိုျမင္တယ္။” ေဒါက္တာ M ေကာန္လ ( KNC )