၂၀ ႀကိမ္ေျမာက္ PPST အစည္းအေ၀း ( သတင္းဓာတ္ပံု )

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST ၏ ၂၀ ႀကိမ္ ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၂၇ (ယေန႔) တြင္ စတင္က်င္းပေနသည္။

၎အစည္းအေ၀းကို ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ၂ ရက္တာ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။